ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Contactgegevens

Grillhoeve BV
Rosthoutweg 11
9450 Haaltert
BE 0683 565 631

Hierna "'Grillhoeve" genoemd.

2. Inhoud en kader van de overeenkomst

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Grillhoeve en op elke overeenkomst afgesloten tussen de klant en Grillhoeve. Deze overeenkomst kan onder meer bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten en producten.

2.2

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant, waarvan de toepassing hiermee expliciet wordt uitgesloten.

2.3

De klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden van Grillhoeve via een link op haar website https://www.grillhoeve.be. 

2.4

Grillhoeve assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

3. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

3.1

De procedure waarbij een aankoop op afstand wordt gesloten, wordt gestart van zodra de klant een reservering via de website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze op afstand plaatst of via deze weg producten bestelt. De overeenkomst ontstaat op het moment dat de klant vanwege Grillhoeve de bevestiging van de reservering, de bestelling of de aankoop, in principe door middel van een e-mail, ontvangt. Op het moment van het ontstaan van de overeenkomst start Grillhoeve met de uitvoering van de overeenkomst.

3.2

De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven of op https://www.grillhoeve.be, om de klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het internet wenst aan te kopen, is het aan de klant om zich bij Grillhoeve hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

3.3

Prijzen weergegeven op de website https://www.grillhoeve.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Grillhoeve niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht, behoudens wanneer deze prijzen duidelijk een verkeerde prijszetting zijn. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4

De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

4. Bedenktijd en herroepingsrecht

4.1

De klant die de hoedanigheid heeft van een natuurlijk persoon en die bovendien de aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik heeft verricht, heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de overeenkomst ontstond door de bevestiging die u van ons ontving of indien goederen werden aangekocht vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post gericht aan Grillhoeve BV, Rosthoutweg 11, 9450 Haaltert of via e-mail info@grillhoeve.be op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen die u van ons ontvangen hebt onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten voor het terugzenden komen voor uw rekening.

4.2

In volgende gevallen beschikt de klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

- Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd;

- Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben;

- Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden;

- Goederen die te snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid;

- Goederen die verzegeld zijn en die niet kunnen teruggezonden worden om redenen van

gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Grillhoeve, de klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- De klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van handelaar of voor beroepsmatig gebruik;

- De klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht;

- De geleverde goederen bevatten voedselwaren;

- De klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

5. Voorschot en Kredietkaartwaarborg

5.1

Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden om over te gaan tot de betaling van een voorschot van een gedeelte of van het geheel van het verschuldigde bedrag over te gaan of om de mededeling van de kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de klant toebehoren als waarborg voor de nakoming van de door de klant opgenomen verbintenissen.

5.2

Indien een voorschot gevraagd wordt dan is het voorschot onmiddellijk betaalbaar. Enkel voor zover uitdrukkelijk anders wordt meegedeeld aan de klant zal er een andere betaaldatum die kan afhangen van het moment van bestellen, gelden.

5.3

Indien het voorschot niet of niet binnen de vooropgesteld termijn wordt ontvangen, is Grillhoeve niet gehouden zijn verbintenissen uit te voeren en heeft Grillhoeve het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te annuleren of te verbreken. De niet of niet tijdig betalen van het voorschot ontslaat de klant niet van zijn verbintenissen.

5.4

In geval de klant kiest voor het direct online betalen, heeft Grillhoeve het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

5.5

In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft Grillhoeve het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de klant.

5.6

Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens houdt een onherroepelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in door de klant

6. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

6.1

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

6.2

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd die behoren tot het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van Grillhoeve gelegen is: RPR Gent, afdeling Dendermonde.

6.3

De persoon die de reservering maakt, de bestelling plaatst of deze bevestigt, is de contractant of de klant van Grillhoeve. Indien dit verschillende personen zijn dan zijn zij elk hoofdelijk en solidair gehouden tot het nakomen van alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.